Tongji Algebraic Geometry Seminar (TAGS)


Currently, the seminar is scheduled to take place from 1-2pm every Friday.

Next seminar:

Date:Nov 25, 2022
Speaker:Yao Yuan(袁瑶), Capital Normal University
Title:TBA
Abstract:TBAOrganizers: Fangzhou Jin, Lingguang Li, Yinbang Lin, Xiping Zhang, Zili Zhang
web counter